Știri și evenimente

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT

 

Comuna Mărgineni, judeţul Bacău cu sediul în: localitatea Mărgineni, strada Calea Moineşti, nr.37, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: SECRETARĂ în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului al comunei Margineni, judetul Bacau.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile și completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE,

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data  3 octombrie, ora 10, la sediul institutiei.

Proba interviu: data  5 octombrie, ora 10, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, repectiv 26 septembrie 2018, ora 15, la sediul institutiei.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției contractuale de

 

SECRETARĂ - STUDII SUPERIOARE,

În cadrul  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ:

 

-       Constituţia României, revizuita

-       Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală cu modificările şi completarile ulterioare;

-       Legea nr 53/2003 republicată - Codul Muncii,

-      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completarile ulterioare;

-       Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;

 

DOSARELE VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 26.09.2017, ORA 15.00 ŞI VOR CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Mărgineni;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului"Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale "BARAȚI", comuna Mărgineni, județul Bacău", cod SMIS 118619

 

 

Marți 21 august 2018, ora 11.00, la sediul UAT Comuna Mărgineni, a avut loc semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul "Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale "BARAȚI", comuna Mărgineni, județul Bacău", cod SMIS 118619, finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Contractul a fost semnat de către domnul Vasile ASANDEI, Director General AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST și domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, Beneficiarul proiectului.

La eveniment au mai participat domnul Sorin BRAȘOVEANU - Președinte Consiliul Județean Bacău, domnul Claudiu ILISANU Deputat, domnul Cristian Gheorghe ZAMĂ - Director Direcția Organism Intermediar POR, domnul Sorin COLAC - Proiectantul investiției, domnul Ciprian PIȘTEA, Consultant SC ROMINFO Consultanță & Statistică SRL, elaboratorul Cererii de finanțare.

Proiectul, a cărui valoare totală este de 1.412.443,98 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.232.817,03 lei își propune creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale Barați, prin consolidarea și reabilitarea energetică a clădirii.

Astfel, investiția presupune realizarea de intervenții după cum urmează:

 • Termoizolare corp clădire școală;
 • Reabilitare instalație de încălzire și apă caldă menajeră;
 • Reabilitare instalație de iluminat, respectiv montarea unui sistem de panouri fotovoltaice care să asigure cel puțin 70% din energia electrică pentru iluminat;
 • Reabilitare rețea de alimentare cu apă rece.

 

Domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, dorește să mulțumească colectivului Primăriei Mărgineni și colaboratorilor acestei instituții (Proiectant, Consultant) pentru profesionalismul de care dă dovadă, domnului Președinte al CJ Bacău pentru sprijinul acordat și nu în ultimul rând reprezentanților AM/OI pentru efortul depus în activitatea lor pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare. 

 

ANUNT CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

 

Comuna Mărgineni, județul Bacău organizează concurs în vederea promovării în grad profesional a urmatoarelor funcții publice :

Nr. crt.

Functie publica detinuta

Grad profesional deținut

Grad profesional dobandit în urma promovării

Compartiment

1.

Consilier

Principal

Superior

Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

2

Consilier

Asistent

Principal

Compartiment Cadastru și Agricultură

            Condiţii de participare la concurs:

-          Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-          Să fi obținut cel putin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-          Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza în ziua de 21 august 2018 ora 900- proba scrisă şi 23 august 2018 ora 900 - interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 127 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificarile ulterioare, se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău în termen de 20 zile de la data afișării la sediul primariei conform prevederilor art. 38 si 39(2) din H.G. nr. 611/2008.

Condiţiile de participare, bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afişează la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău.

Dosarele se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău pana în data de 14.08.2018, ora 10:00.

 

Bibliografie pentru Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

 

 • Constituţia României, revizuita;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

·         Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

Bibliografie pentru Compartimentul Cadastru și Agricultură

 

 • Constituţia României, revizuita;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 18/1999 privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare;

·         Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

LICITATIE PUBLICA

 

Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III " Metodologia închirierii", Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 34 din 24.05.2018,

 

                                                                       L  I  C  I  T  A  Ț  I  E

 

         publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

            Prima ședință de licitație va avea loc în data de 02 august 2018, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău. 

            Licitația se va face pentru fiecare lot în parte.

 

            DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

LOTUL I

-         Teren în suprafață de 1030 mp  - 0,91 lei/mp/an

Lotul II

-          Hală metalică - 14.700 lei/an;

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 1118 mp   - 0,91 lei/mp/an;

Lotul III

-         Remiză animale - 1.674 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 3450  - 0,91 lei/mp/an

 DESTINAȚIE - sediu administrativ și/sau servicii.

 

DURATA  INCHIRIERII - 2 ani, cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

      Chiria, preț minim de începere a licitației

-         Hală metalică - 14.700 lei/an

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an

-         Remiză animale - 1.674 lei/an

-         Teren 5600 mp - 0,91 lei/mp/an

 valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  34 din 24.05.2018.

 GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

 INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI
 Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.  

            Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanța eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) până la data de 31.07.2018, ora 15,30  .

            Dupa acest termen - nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 02.08.2018. 

            Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cu mentiunea lotului pentru care participă la licitație, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

 - certificat de înregistrare fiscală emis de  Registrului Comerțului;

Top of Form

-  actul constitutiv al societăţii

            -  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

            -  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

            - dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

            -  actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz , împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice              ofertante.

            - oferta de preț pentru această suprafață;

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI

 

            Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

            -  se va finaliza la data de 02.08.2018  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

            -  se reprogramează pentru data de 09.08.2018, ora 1000  sau , dupa caz, 16.08.2018,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

            Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  - 14 00 , până în preziua primei licitații - cu însoțitor din partea organizatorului.

            Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  - 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.  

 

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

 

U.A.T. Mărgineni, județul Bacău,  cu sediul în comuna Mărgineni, str.  Calea Moinești, nr 37, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioada nedeterminata, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea posturilor:  

1.     Un post Administrator - grad I studii medii la Serviciului

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Administator - grad I:

-nivelul studiilor: studii medii;

-vechime în muncă necesară ocupării postului nu se solicită.

2.     Un post Muncitor - grad I - studii generale la Serviciului Urbanism,

Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Muncitor - grad I:

-nivelul studiilor: studii generale;

-vechime în muncă necesară ocupării postului peste 10 ani;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 21 decembrie 2017 ora 10.00, la sediul institutiei;

Proba interviu:- data de 27 decembrie  2017, ora 10.00, la sediul institutiei

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  13 decembrie 2017, ora 16.00 la sediul institutiei.

Date contact: Compartiment Resurse Umane  tel. 0234211032 int 23

 

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției contractuale de 

 • Administator - grad I studii medii;
 • Muncitor - grad I - studii generale;

la Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

 

-          Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală cu modificările şi completarile ulterioare;

-          Legea nr 53/2003 republicată - Codul Muncii,

-          Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completarile ulterioare;

-          Legea nr. 477/2005 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile și instituțiile publice;

-          Legea nr. 265/2006 petru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 195/2005 privind protecția mediului,

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile și completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

PROCES VERBAL

de soluționare  a contestațiilor depuse, după susținerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de funcționari publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău din data de 02 octombrie 2017. 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

încheiat astăzi 02.10.2017 

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Informatii privind proba scrisa

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

DOBROVĂȚ Ionuț

12.66

RESPINS

2

DIMA Daniel

ABSENT

RESPINS

3

SAVA Mihăiță- Claudiu

ABSENT

RESPINS

4

SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea

14.66

RESPINS

5

DUMITRU Narcis-Alin

22.66

RESPINS

6

BARDAȘU Iulia-Andreea

37.33

RESPINS

7

POTOP Viorel-Marian

ABSENT

RESPINS

8

JITARU Mihaela-Alexandra

ABSENT

RESPINS

9

GÂLCĂ  Alina-Cătălina

-           

RESPINS -cerere retragere dosar

Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

 

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18.00

Secretarul Comisiei

 ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

 de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență

 

încheiat astăzi 02.10.2017

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență,

Informatii privind proba scrisa

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

PRICOP Marian

30.66

RESPINS

2

BEREA Ion

5.66

RESPINS

3

CRĂCIUN Marius-Cristian

20.33

RESPINS

4

VASCAN Andra-Elena

24

RESPINS

5

OPREA Vasilică-Florinel

39

RESPINS

6

MĂGIRESCU Valentin

30

RESPINS

7

BALAN Sorinel

49

RESPINS

8

BURBULEA Tudor-Daniel

17

RESPINS

Candidații nemulțumiți pot face contestație întermen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18.00

Secretarul Comisiei

ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală


încheiat astăzi 02.10.2017

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa  

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală

Informatii privind proba scrisa

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

BARBU Constantin

0

RESPINS

2

CUCU Codrin-Constantin

21.33

RESPINS

3

SAVA Ioan

82

ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație întermen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

 

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18.00

Secretarul Comisiei

ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

 

încheiat astăzi 02.10.2017

 Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

Informatii privind proba scrisa 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

 MURĂRIȚA Carmen-Raluca 

14.33

RESPINS

2

GRIGORAȘ Cristina-Emanuela

13.33

RESPINS

3

CARBARĂU Simona

45

RESPINS

4

MUNTEANU Camelia-Elena

18.33

RESPINS

5

DUDĂU Laura-Elena

ABSENT

RESPINS

6

BUJOR Elena

14.66

RESPINS

7

OJOG Nicoleta

8.33

RESPINS

8

CIUPILAN Roxana-Ionela

31.33

RESPINS

9

ANDREI Silvica

91

ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație întermen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

Afişat astăzi,  02.10.2017,ora 18.00

Secretarul Comisiei

 ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură

 

încheiat astăzi 02.10.2017

 

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură

Informatii privind proba scrisa 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

ARMANU Cristina-Daniela

24

RESPINS

2

POPA Ioan

18

RESPINS

3

PALADE Genoveva

68

                     ADMIS                      

Candidatii nemultumiti pot face contestatie in termende 24 de ore de la data afisarii rezultatelor

 

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18,00

Secretarul Comisiei

 ZAMFIROIU Gabriela

 

 

 

PROCES VERBAL DE AFISARE PRIVIND SELECTIA DOSARELOR

depuse pentru

participarea la concursul pentru ocuparea a șase funcții publice vacante de:

Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent - Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală

 

 încheiat astăzi 26.09.2017

 

Astăzi 26.09.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 02.10.2017 - proba scrisă pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante de :

Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent - Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală

 

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 245 din 08.09.2017 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a șase funcții publice vacante.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.10.2017 pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante.

La concursul de recrutare pentru ocuparea celor șase funcții menţionate anterior s-au prezentat mai multe persoane, şi anume:

 

-          MURĂRIȚA Carmen-Raluca  - formular de înscriere nr. 9217 din data 18.09.2017;

-          GRIGORAȘ Cristina-Emanuela - formular de înscriere nr. 9198 din data 15.09.2017;

-          CARBARĂU Simona - formular de înscriere nr. 9143 din data 15.09.2017;

-          MUNTEANU Camelia-Elena - formular de înscriere nr. 9109 din data 14.09.2017;

-          DUDĂU Laura-Elena - formular de înscriere nr. 8902 din data 12.09.2017;

-          CAȘIȘ Ioan - formular de înscriere nr. 8896 din data 12.09.2017;

-          BUJOR Elena - formular de înscriere nr. 8941 din data 12.09.2017;

-          ANDREI Silvica - formular de înscriere nr. 9111 din data 14.09.2017;

-          ARMANU Cristina-Daniela - formular de înscriere nr. 9043 din data 13.09.2017;

-          POPA Ioan - formular de înscriere nr. 8803 din data 8.09.2017;

-          PALADE Genoveva - formular de înscriere nr. 8627 din data 06.09.2017;

-          PRICOP Marian - formular de înscriere nr. 9462 din data 20.09.2017;

-          BEREA Ion - formular de înscriere nr. 9431 din data 20.09.2017;

-          CRĂCIUN Marius-Cristian - formular de înscriere nr. 9009 din data 13.09.2017;

-          VASCAN Andra-Elena - formular de înscriere nr. 9185 din data 15.09.2017;

-          OPREA Vasilică-Florinel - formular de înscriere nr. 8938 din data 12.09.2017;

-          MĂGIRESCU Valentin - formular de înscriere nr. 8916 din data 12.09.2017;

-          BALAN Sorinel - formular de înscriere nr. 8687 din data 07.09.2017;

-          BURBULEA Tudor-Daniel - formular de înscriere nr. 8637 din data 06.09.2017;

-          BOLDUR Irina-Elena - formular de înscriere nr. 9226 din data 18.09.2017;

-          OLARU Ștefana-Irina - formular de înscriere nr. 9057 din data 14.09.2017;

-          ARSENI Mihaela-Alina - formular de înscriere nr. 9368  din data 19.09.2017;

-          PAISVANTE Maria-Sorina - formular de înscriere nr. 9307 din data 18.09.2017;

-          DOBROVĂȚ Ionuț - formular de înscriere nr. 9485 din data 20.09.2017;

-          DIMA Daniel - formular de înscriere nr. 9339 din data 19.09.2017;

-          SAVA Mihăiță- Claudiu - formular de înscriere nr. 9353 din data 19.09.2017;

-          SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea - formular de înscriere nr. 9383 din data 19.09.2017;

-          DUMITRU Narcis-Alin - formular de înscriere nr. 9199 din data 15.09.2017;

-          BARDAȘU Iulia-Andreea- formular de înscriere nr. 8642 din data 06.09.2017;

-          POTOP Viorel-Marian - formular de înscriere nr. 9327 din data 19.09.2017;

-          JITARU Mihaela-Alexandra- formular de înscriere nr. 9229 din data 18.09.2017;

-          BARBU Constantin - formular de înscriere nr. 9316 din data 18.09.2017;

-          CUCU Codrin-Constantin - formular de înscriere nr. 8939 din data 12.09.2017;

-          SAVA Ioan - formular de înscriere nr. 8898 din data 12.09.2017;

-          GÂLCĂ Alina-Cătălina - formular de înscriere nr. 9002 din data 13.09.2017;

-          CIUPILAN Roxana-Ionela - formular de înscriere nr. 9261 din data 18.09.2017;

-          OJOG Nicoleta - formular de înscriere nr. 9513 din data 21.09.2017.

 

 

1.                                   În urma verificării documentelor depuse pentru ocuparea celor  șase funcții  publice vacante arătate  mai sus menționate,  comisia compusă conform Dispoziției Primarului nr. 245 din 08.09.2017 a constatat următoarele:

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1

MURĂRIȚA Carmen-Raluca  

ADMIS

 

2

GRIGORAȘ Cristina-Emanuela

ADMIS

 

3

CARBARĂU Simona

ADMIS

 

4

MUNTEANU Camelia-Elena

ADMIS

 

5

DUDĂU Laura-Elena

ADMIS

 

6

CAȘIȘ Ioan

RESPINS

Cerere  retragere dosar

7

BUJOR Elena

ADMIS

 

8

OJOG Nicoleta

ADMIS

 

9

CIUPILAN Roxana-Ionela

ADMIS

 

10

ANDREI Silvica

ADMIS

 

11

ARMANU Cristina-Daniela

ADMIS

 

12

POPA Ioan

ADMIS

 

13

PALADE Genoveva

ADMIS

 

14

PRICOP Marian

ADMIS

 

15

BEREA Ion

ADMIS

 

16

CRĂCIUN Marius-Cristian

ADMIS

 

17

VASCAN Andra-Elena

ADMIS

 

18

OPREA Vasilică-Florinel

ADMIS

 

19

MĂGIRESCU Valentin

ADMIS

 

20

BALAN Sorinel

ADMIS

 

21

BURBULEA Tudor-Daniel

ADMIS

 

22

BOLDUR Irina-Elena

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

23

OLARU Ștefana-Irina

RESPINS

Cerere  retragere dosar

24

ARSENI Mihaela-Alina

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

25

PAISVANTE Maria-Sorina

RESPINS

Cerere retragere dosar

26

DOBROVĂȚ Ionuț

ADMIS

 

27

DIMA Daniel

ADMIS

 

28

SAVA Mihăiță- Claudiu

ADMIS

 

29

SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea

ADMIS

 

30

DUMITRU Narcis-Alin

ADMIS

 

31

BARDAȘU Iulia-Andreea

ADMIS

 

32

POTOP Viorel-Marian

ADMIS

 

33

JITARU Mihaela-Alexandra

ADMIS

 

34

BARBU Constantin

ADMIS

 

35

CUCU Codrin-Constantin

ADMIS

 

36

SAVA Ioan

ADMIS

 

37

GÂLCĂ Alina-Cătălina

ADMIS

 

 

 

Afişat astăzi,  26.09.2017

 

 

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

BABUTANU AURICA vinde suprafata de 0,930 ha teren arabil, numar cadastral 4790, tarlaua 20, parcela 212/21si suprafata de 0,8143 ha teren pasune, numar cadastral 4790, tarlaua 20, parcelele 212/21, 214/2.