Știri și evenimente

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

 

U.A.T. Mărgineni, județul Bacău,  cu sediul în comuna Mărgineni, str.  Calea Moinești, nr 37, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioada nedeterminata, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea posturilor:  

1.     Un post Administrator - grad I studii medii la Serviciului

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Administator - grad I:

-nivelul studiilor: studii medii;

-vechime în muncă necesară ocupării postului nu se solicită.

2.     Un post Muncitor - grad I - studii generale la Serviciului Urbanism,

Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Muncitor - grad I:

-nivelul studiilor: studii generale;

-vechime în muncă necesară ocupării postului peste 10 ani;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 21 decembrie 2017 ora 10.00, la sediul institutiei;

Proba interviu:- data de 27 decembrie  2017, ora 10.00, la sediul institutiei

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  13 decembrie 2017, ora 16.00 la sediul institutiei.

Date contact: Compartiment Resurse Umane  tel. 0234211032 int 23

 

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției contractuale de 

  • Administator - grad I studii medii;
  • Muncitor - grad I - studii generale;

la Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

 

-          Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală cu modificările şi completarile ulterioare;

-          Legea nr 53/2003 republicată - Codul Muncii,

-          Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completarile ulterioare;

-          Legea nr. 477/2005 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile și instituțiile publice;

-          Legea nr. 265/2006 petru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 195/2005 privind protecția mediului,

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile și completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

PROCES VERBAL

de soluționare  a contestațiilor depuse, după susținerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de funcționari publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău din data de 02 octombrie 2017. 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

încheiat astăzi 02.10.2017 

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Informatii privind proba scrisa

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

DOBROVĂȚ Ionuț

12.66

RESPINS

2

DIMA Daniel

ABSENT

RESPINS

3

SAVA Mihăiță- Claudiu

ABSENT

RESPINS

4

SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea

14.66

RESPINS

5

DUMITRU Narcis-Alin

22.66

RESPINS

6

BARDAȘU Iulia-Andreea

37.33

RESPINS

7

POTOP Viorel-Marian

ABSENT

RESPINS

8

JITARU Mihaela-Alexandra

ABSENT

RESPINS

9

GÂLCĂ  Alina-Cătălina

-           

RESPINS -cerere retragere dosar

Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

 

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18.00

Secretarul Comisiei

 ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

 de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență

 

încheiat astăzi 02.10.2017

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență,

Informatii privind proba scrisa

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

PRICOP Marian

30.66

RESPINS

2

BEREA Ion

5.66

RESPINS

3

CRĂCIUN Marius-Cristian

20.33

RESPINS

4

VASCAN Andra-Elena

24

RESPINS

5

OPREA Vasilică-Florinel

39

RESPINS

6

MĂGIRESCU Valentin

30

RESPINS

7

BALAN Sorinel

49

RESPINS

8

BURBULEA Tudor-Daniel

17

RESPINS

Candidații nemulțumiți pot face contestație întermen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18.00

Secretarul Comisiei

ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală


încheiat astăzi 02.10.2017

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa  

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală

Informatii privind proba scrisa

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

BARBU Constantin

0

RESPINS

2

CUCU Codrin-Constantin

21.33

RESPINS

3

SAVA Ioan

82

ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație întermen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

 

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18.00

Secretarul Comisiei

ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

 

încheiat astăzi 02.10.2017

 Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

Informatii privind proba scrisa 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

 MURĂRIȚA Carmen-Raluca 

14.33

RESPINS

2

GRIGORAȘ Cristina-Emanuela

13.33

RESPINS

3

CARBARĂU Simona

45

RESPINS

4

MUNTEANU Camelia-Elena

18.33

RESPINS

5

DUDĂU Laura-Elena

ABSENT

RESPINS

6

BUJOR Elena

14.66

RESPINS

7

OJOG Nicoleta

8.33

RESPINS

8

CIUPILAN Roxana-Ionela

31.33

RESPINS

9

ANDREI Silvica

91

ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație întermen de 24 ore de la data afișarea rezultatelor.

Afişat astăzi,  02.10.2017,ora 18.00

Secretarul Comisiei

 ZAMFIROIU Gabriela

 

 

PROCES VERBAL

de afişare  a rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea funcției  publice vacante  de:

Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură

 

încheiat astăzi 02.10.2017

 

Astăzi 02.10.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa   Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură

Informatii privind proba scrisa 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

ARMANU Cristina-Daniela

24

RESPINS

2

POPA Ioan

18

RESPINS

3

PALADE Genoveva

68

                     ADMIS                      

Candidatii nemultumiti pot face contestatie in termende 24 de ore de la data afisarii rezultatelor

 

Afişat astăzi,  02.10.2017, ora 18,00

Secretarul Comisiei

 ZAMFIROIU Gabriela

 

 

 

PROCES VERBAL DE AFISARE PRIVIND SELECTIA DOSARELOR

depuse pentru

participarea la concursul pentru ocuparea a șase funcții publice vacante de:

Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent - Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală

 

 încheiat astăzi 26.09.2017

 

Astăzi 26.09.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 02.10.2017 - proba scrisă pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante de :

Consilier, grad profesional debutant -  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant - Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant - Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent - Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, - Compartiment Poliție locală

 

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 245 din 08.09.2017 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a șase funcții publice vacante.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.10.2017 pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante.

La concursul de recrutare pentru ocuparea celor șase funcții menţionate anterior s-au prezentat mai multe persoane, şi anume:

 

-          MURĂRIȚA Carmen-Raluca  - formular de înscriere nr. 9217 din data 18.09.2017;

-          GRIGORAȘ Cristina-Emanuela - formular de înscriere nr. 9198 din data 15.09.2017;

-          CARBARĂU Simona - formular de înscriere nr. 9143 din data 15.09.2017;

-          MUNTEANU Camelia-Elena - formular de înscriere nr. 9109 din data 14.09.2017;

-          DUDĂU Laura-Elena - formular de înscriere nr. 8902 din data 12.09.2017;

-          CAȘIȘ Ioan - formular de înscriere nr. 8896 din data 12.09.2017;

-          BUJOR Elena - formular de înscriere nr. 8941 din data 12.09.2017;

-          ANDREI Silvica - formular de înscriere nr. 9111 din data 14.09.2017;

-          ARMANU Cristina-Daniela - formular de înscriere nr. 9043 din data 13.09.2017;

-          POPA Ioan - formular de înscriere nr. 8803 din data 8.09.2017;

-          PALADE Genoveva - formular de înscriere nr. 8627 din data 06.09.2017;

-          PRICOP Marian - formular de înscriere nr. 9462 din data 20.09.2017;

-          BEREA Ion - formular de înscriere nr. 9431 din data 20.09.2017;

-          CRĂCIUN Marius-Cristian - formular de înscriere nr. 9009 din data 13.09.2017;

-          VASCAN Andra-Elena - formular de înscriere nr. 9185 din data 15.09.2017;

-          OPREA Vasilică-Florinel - formular de înscriere nr. 8938 din data 12.09.2017;

-          MĂGIRESCU Valentin - formular de înscriere nr. 8916 din data 12.09.2017;

-          BALAN Sorinel - formular de înscriere nr. 8687 din data 07.09.2017;

-          BURBULEA Tudor-Daniel - formular de înscriere nr. 8637 din data 06.09.2017;

-          BOLDUR Irina-Elena - formular de înscriere nr. 9226 din data 18.09.2017;

-          OLARU Ștefana-Irina - formular de înscriere nr. 9057 din data 14.09.2017;

-          ARSENI Mihaela-Alina - formular de înscriere nr. 9368  din data 19.09.2017;

-          PAISVANTE Maria-Sorina - formular de înscriere nr. 9307 din data 18.09.2017;

-          DOBROVĂȚ Ionuț - formular de înscriere nr. 9485 din data 20.09.2017;

-          DIMA Daniel - formular de înscriere nr. 9339 din data 19.09.2017;

-          SAVA Mihăiță- Claudiu - formular de înscriere nr. 9353 din data 19.09.2017;

-          SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea - formular de înscriere nr. 9383 din data 19.09.2017;

-          DUMITRU Narcis-Alin - formular de înscriere nr. 9199 din data 15.09.2017;

-          BARDAȘU Iulia-Andreea- formular de înscriere nr. 8642 din data 06.09.2017;

-          POTOP Viorel-Marian - formular de înscriere nr. 9327 din data 19.09.2017;

-          JITARU Mihaela-Alexandra- formular de înscriere nr. 9229 din data 18.09.2017;

-          BARBU Constantin - formular de înscriere nr. 9316 din data 18.09.2017;

-          CUCU Codrin-Constantin - formular de înscriere nr. 8939 din data 12.09.2017;

-          SAVA Ioan - formular de înscriere nr. 8898 din data 12.09.2017;

-          GÂLCĂ Alina-Cătălina - formular de înscriere nr. 9002 din data 13.09.2017;

-          CIUPILAN Roxana-Ionela - formular de înscriere nr. 9261 din data 18.09.2017;

-          OJOG Nicoleta - formular de înscriere nr. 9513 din data 21.09.2017.

 

 

1.                                   În urma verificării documentelor depuse pentru ocuparea celor  șase funcții  publice vacante arătate  mai sus menționate,  comisia compusă conform Dispoziției Primarului nr. 245 din 08.09.2017 a constatat următoarele:

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1

MURĂRIȚA Carmen-Raluca  

ADMIS

 

2

GRIGORAȘ Cristina-Emanuela

ADMIS

 

3

CARBARĂU Simona

ADMIS

 

4

MUNTEANU Camelia-Elena

ADMIS

 

5

DUDĂU Laura-Elena

ADMIS

 

6

CAȘIȘ Ioan

RESPINS

Cerere  retragere dosar

7

BUJOR Elena

ADMIS

 

8

OJOG Nicoleta

ADMIS

 

9

CIUPILAN Roxana-Ionela

ADMIS

 

10

ANDREI Silvica

ADMIS

 

11

ARMANU Cristina-Daniela

ADMIS

 

12

POPA Ioan

ADMIS

 

13

PALADE Genoveva

ADMIS

 

14

PRICOP Marian

ADMIS

 

15

BEREA Ion

ADMIS

 

16

CRĂCIUN Marius-Cristian

ADMIS

 

17

VASCAN Andra-Elena

ADMIS

 

18

OPREA Vasilică-Florinel

ADMIS

 

19

MĂGIRESCU Valentin

ADMIS

 

20

BALAN Sorinel

ADMIS

 

21

BURBULEA Tudor-Daniel

ADMIS

 

22

BOLDUR Irina-Elena

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

23

OLARU Ștefana-Irina

RESPINS

Cerere  retragere dosar

24

ARSENI Mihaela-Alina

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

25

PAISVANTE Maria-Sorina

RESPINS

Cerere retragere dosar

26

DOBROVĂȚ Ionuț

ADMIS

 

27

DIMA Daniel

ADMIS

 

28

SAVA Mihăiță- Claudiu

ADMIS

 

29

SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea

ADMIS

 

30

DUMITRU Narcis-Alin

ADMIS

 

31

BARDAȘU Iulia-Andreea

ADMIS

 

32

POTOP Viorel-Marian

ADMIS

 

33

JITARU Mihaela-Alexandra

ADMIS

 

34

BARBU Constantin

ADMIS

 

35

CUCU Codrin-Constantin

ADMIS

 

36

SAVA Ioan

ADMIS

 

37

GÂLCĂ Alina-Cătălina

ADMIS

 

 

 

Afişat astăzi,  26.09.2017

 

 

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

BABUTANU AURICA vinde suprafata de 0,930 ha teren arabil, numar cadastral 4790, tarlaua 20, parcela 212/21si suprafata de 0,8143 ha teren pasune, numar cadastral 4790, tarlaua 20, parcelele 212/21, 214/2.

ANUNT CONCURS

UAT Comuna Margineni organizează concurs pentru ocuparea a șase funcții publice vacante:  

Biroul financiar-contabil consilier, grad profesional debutant

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Compartimentul cadastru și agricultură consilier, grad profesional debutant

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Serviciul voluntar pentru situații de urgență inspector grad profesional debutant

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

 Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

a)     Un post  consilier, grad profesional asistent:

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an;

b) Un post  consilier, grad profesional debutant:

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Compartiment Poliție locală  Polițist local,  grad profesional principal

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani,

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: - data de 02 octombrie 2017, ora 10.00, la sediul instituției.

Interviu:- data de 04 octombrie 2017, ora 10.00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial 

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE

CONSILIER - GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - STUDII SUPERIOARE

La  Biroul financiar-contabil

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. Constituţia României, revizuita;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

6. Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE

CONSILIER - GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - STUDII SUPERIOARE

La  Compartimentul cadastru și agricultură

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. Constituţia României, revizuita;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legislația din domeniul proprietății funciare ( Legea 18/1991, privind fondul funciar; Legea 169/1997, Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol);

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE

INSPECTOR - GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - STUDII SUPERIOARE

La  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

Constituţia României, revizuita;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 319/2006 Legea securitatii, sanatatii si protectia muncii

 6. Legea 130/1999 Masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, STUDII SUPERIOARE

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, STUDII SUPERIOARE

La  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

 

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE pentru consilier, grad profesional asistent, studii superioare

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domneiul Administrației Publice; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 1 an,

CONDIȚIILE SPECIFICE pentru consilier, grad profesional debutant, studii superioare

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. Constituţia României, revizuita;

2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, , cu modificările și completările ulterioare;

6. Legii Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi, cu modificările și completările ulterioare

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE

POLITIST LOCAL, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, STUDII SUPERIOARE

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE pentru consilier, grad profesional principal, studii superioare

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domneiul Administrației Publice sau Drept; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 5 ani,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1.      Constituţia României, revizuita;

2.       Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

7. Legea Nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

            Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care contine urmatoarele documente,  conform art 49 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

 

 

 

LICITATIE

 

Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III " Metodologia închirierii", Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 50 din 04.08.2017  licitatie  publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

            Prima ședință de licitație va avea loc în data de 20 septembrie 2017, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, judetul Bacau.

 

DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

TEREN

-      4750 mp teren situat în Bacău, parc Gherăiești, adiacent cartier de locuințe ANL, T 7 P 169,  aflat în patrimoniul privat al comunei Mărgineni, județul Bacău.

            La data prezentei spațiul închiriabil - parte din domeniul public al comunei este liber de sarcini economice si/sau juridice.

DESTINATIE - construirea unei baze sportive pentru performanță și agrement.

DURATA  INCHIRIERII - 10 ani , cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

Chiria, preț minim de începere a licitației 58,80 LEI/MP ECHIVALENT 13 EURO/MP , VALOARE NU INCLUDE TVA, valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  50 din 04.08.2017.

GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 400 (patru sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE ( nerambursabila ) =  400 (patru sute) lei / ofertant ;.

INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI

Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.  

Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanta eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) pana la data de 19.09.2017, ora 15,30. Dupa acest termen - nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 20.09.2017. 

 Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

 -  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

 -  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

 - dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

 - actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz, împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice ofertante.

 - oferta de preț pentru această suprafață;

 

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI:

 Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

 -  se va finaliza la data de 20.09.2017  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

-  se reprogramează pentru data de 27.09.2017, ora 1000  sau , dupa caz, 04.10.2017,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

           Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  - 14 00 , până în preziua primei licitații - cu însoțitor din partea organizatorului.

            Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  - 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.   

 

 

 

 

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Mican Elena vinde suprafata de 0,0889 ha teren arabil, nr. cadastral 60257, sola 29, parcela 681,682

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Iftime Mihaela Cristina vinde suprafata de 0,0918 ha teren arabil, nr. cadastral 62637, sola 76, parcela 1161/110