Știri și evenimente

Contestatie

 

Proces Verbal de afişare  a rezultatului  la contestație depusa cu privire la  selecţia dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de

Referent, grad profesional superior - Compartimentul Evidenţa Persoanelor,

 

Încheiat astăzi

25. 10. 2018, ora 14.00

 

Astăzi 25.10.2018 s-a procedat la afişarea rezultatului la contestatia depusa cu privire la  selecţia dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de Referent, grad profesional superior - Compartimentul Evidenţa Persoanelor:

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei selecţia dosarelor

Rezultatul contestatiei

1

HARABAGIU Maria-Andreea

 

ADMIS

 

 

 

ANUNT

 

Proces Verbal de afişare  a selecţiei dosarelor        

depuse pentru participarea la concursul de ocupare a funcției publice vacante de: 

Referent, grad profesional superior   -  Compartimentul Evidenţa Persoanelor

 

 încheiat astăzi 24.10.2018

 

Astăzi 24.10.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 02.11.2018 - proba scrisă pentru ocuparea funcției  publice vacante de :

Consilier, grad profesional superior -  Compartimentul Evidenţa Persoanelor,

 

Comisia de concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 160 din 02.10.2018 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.11.2018 pentru ocuparea funcției  publice vacante de Consilier, grad profesional superior -  Compartimentul Evidenţa Persoanelor.

Pentru concursul de  ocuparea a funcției publice menţionate anterior si-au depus candidatura urmatoarele persoane:

 

-  BOUREANU Valeriu  - formular de înscriere nr. 9458 din data 09.10.2018;

-  HARABAGIU Maria-Andreea - formular de înscriere nr. 9637 din data 15.10.2018;

-  BUSUIOC Ionel - formular de înscriere nr. 9736 din data 17.10.2018;

-  CARP Mihaela - formular de înscriere nr. 9829 din data 18.10.2018;

-  TARCĂU Elena - formular de înscriere nr. 9897 din data 22.10.2018 

 

În urma verificării documentelor depuse,  comisia de concurs a constatat următoarele:

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1

BOUREANU Valeriu  

ADMIS

 

2

HARABAGIU Maria-Andreea

RESPINS

Nerespectarea prevederilor art 49 alin(1) lit b) din HG 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea la dosarul de concurs a curriculumului vitae, model comun european.

3

BUSUIOC Ionel

ADMIS

 

4

CARP Mihaela

ADMIS

 

5

TARCĂU Elena

ADMIS

 

Anunt

Proces Verbal de afişare  a selecţiei dosarelor        

depuse pentru participarea la concursul de ocupare a funcției publice vacante de: 

Consilier, grad profesional superior -  Compartimentul Evidenţa Persoanelor

 

 încheiat astăzi 24.10.2018

 

Astăzi 24.10.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 02.11.2018 - proba scrisă pentru ocuparea funcției  publice vacante de :

Consilier, grad profesional superior -  Compartimentul Evidenţa Persoanelor,


Comisia de concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 160 din 02.10.2018  

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.11.2018 pentru ocuparea funcției  publice vacante de Consilier, grad profesional superior -  Compartimentul Evidenţa Persoanelor.

Pentru concursul de  ocuparea a funcției menţionate anterior s-a depus un singur dosar:

 

-          CĂILEAN Adrian - formular de înscriere nr. 9622 din data 15.10.2018;

 

În urma verificării documentelor depuse,  comisia de concurs a constatat următoarele:

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1

CĂILEAN Adrian

ADMIS

 

 

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

 

 

 Organizat in  data  de  03.10.2018

 

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

1.      Secretară - studii superioare - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, lucări publice și administrativ

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 28.09.2018

Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

VELESCU Alexandrina

ADMIS

 

TĂBĂCARU Cristina

ADMIS

 

UNGUREANU Ana-Maria

RESPINS

Nu s-a făcut dovada vechime în specilaitatea studiilor superioare de 5 ani

DARABAN Valentina-Carmen

ADMIS

 

OPRIŞAN Cristina

ADMIS

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei: NU A FOST.

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise:  03.10.2018, ORA 10.00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul**

VELESCU Alexandrina

23,33

RESPINS

TĂBĂCARU Cristina

26

RESPINS

DARABAN Valentina-Carmen

70

ADMIS

OPRIŞAN Cristina

50,66

ADMIS

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului:  05.10.2018, ora 10.00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: Nu sunt

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul**

DARABAN Valentina-Carmen

75

ADMIS

OPRIŞAN Cristina

30

RESPINS

Informaţii finale ale concursului

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al concursul

Rezultatul**

VELESCU Alexandrina

23,33

RESPINS

TĂBĂCARU Cristina

26

RESPINS

UNGUREANU Ana-Maria

-

RESPINS

DARABAN Valentina-Carmen

145

ADMIS

OPRIŞAN Cristina

80,66

RESPINS

 


 

 

 

PROCES VERBAL de afişare a rezultatelor la proba INTERVIU

 

pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante - Secretară-studii superioare- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

încheiat astăzi 05.10.2018

 

Astăzi 05.10.2018 s-a procedat la afişarea rezultatelor obtinute la proba INTERVIU pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante - Secretară-studii superioare- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obţinut la interviu

Rezultatul interviului

1

DARABAN Valentina-Carmen

75

ADMIS

2

OPRIŞAN Cristina

30

RESPINS

 

 

 

 

 

Campanie de informare si colectare a deseurilor de echipamente electrice, electronice si electrocasnice (DEEE)

Protejeaza-ti sanatatea si mediul in care traiesti! Participa la actiunea de colectare a deseurilor electrice si electronice din Comuna Margineni.
Organizatorii campaniei - Serviciul Local de Colectare Bacau impreuna cu Primaria Margineni ofera cetatenilor servicii gratuite de colectare a deseurilor electrice. In plus, in schimbul masinilor de spalat si a frigiderelor, lucuitorii comunei Margineni vor primii cate 2 tichete cu valoare de 10 lei precum cate un tichet pentru orice deseu cu o greutate mai mare de 20 kg.
Va asteptam la masina de colectare ce va ajunge in toate satele comunei pentru preluarea DEEE. Pentru comenzi de ridicare de la domiciliu ne puteti contacta la 0800444800 (numar cu apel gratuit).
Un mediu curat -> O viata sanatoasa -> O comunitate fericita! 

ANUNT CONCURS- FUNCTIONARI PUBLICI

Comuna Mărgineni,  în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru funcțiile publice de execuţie:

Denumirea postului:

o   Consilier clasa I grad profesional superior,

o   Referent clasa III grad profesional superior,

Compartimentul: Evidenţa persoanelor

Condiţii specifice de participare la concurs:

Consilier clasa I grad profesional superior

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu informatică:

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Referent clasa III grad profesional superior:

- nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;

 

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 2 noiembrie 2018, ora 9, la sediul instituției.

Interviu: data 6 noiembrie 2018, ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art 49 alin (1) din H.G 611/2008 şi se depun la sediul instituției în  termen  de  20  zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial.

Date contact: ZAMFIROIU Gabriela - referent de specialitate - resurse umane 0234/211032 int 23, e-mail secretariat@primaria-margineni.ro

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA, PRECUM ȘI NUMELE MEMBRILOR PROPUȘI PENTRU A FACE PARTE DIN COMISIA DE CONCURS ȘI DIN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTETAȚIILOR.

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Consilier clasa I grad profesional superior

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu informatică:

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Referent clasa III grad profesional superior:

- nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.


BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

1. Constituţia României, revizuita
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată;
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. O. G.  nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.U.G nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

7. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil cu modificările şi completările ulterioare;

9. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;

 

Proces Verbal de afişare a rezultatelor la proba scrisa

  

pentru ocuparea funcției contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

încheiat astăzi 03.10.2018

 

Astăzi 03.10.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa pentru ocuparea funcției contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău.

 

 

Informatii privind proba scrisa

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

VELESCU ALEXANDRINA

23.33

RESPINS

2

DARABAN VALENTINA-CARMEN

70

ADMIS

3

OPRIŞAN CRISTINA

50.66

ADMIS

4

TĂBĂCARU CRISTINA

26

RESPINS

 

 

 

 

 

 

 

Afişat astăzi,  03.10.2018, ora 15.00

Secretarul Comisiei

 

ZAMFIROIU Gabriela

 

 

Proces Verbal de afişare a selecţiei dosarelor

depuse pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcției  contractuale vacante de:

Secretară, studii superioare -  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ,

 

 încheiat astăzi 28.09.2018

 

Astăzi 01.10.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 03.10.2017 - proba scrisă pentru ocuparea funcției  contractuale vacante de :

Secretară, studii superioare -  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția

Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 132 din 10.09.2018 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției contractual vacante.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 19 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 03.10.2018 pentru ocuparea funcției  contractuale vacante.

La concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  contractuale vacante menţionate anterior s-au prezentat mai multe persoane, şi anume:

 

-          VELESCU Alexandrina  - formular de înscriere nr. 8654 din data 18.09.2018;

-          TĂBĂCARU Cristina - formular de înscriere nr. 8830 din data 21.09.2018;

-          UNGUREANU Ana-Maria - formular de înscriere nr. 9818 din data 25.09.2018;

-          DARABAN Valentina -Carmen - formular de înscriere nr. 8921 din data 25.09.2018;

-          OPRIŞAN Cristina  - formular de înscriere nr. 8975 din data 26.09.2018;

 

1.             În urma verificării documentelor depuse pentru ocuparea funcției contractuale vacante menționată mai sus,  comisia compusă conform Dispoziției Primarului nr. 132 din 10.09.2017 a constatat următoarele:

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1

VELESCU Alexandrina  

ADMIS

 

2

TĂBĂCARU Cristina

RESPINS

Nu s-a făcut dovada vechime in specialitatea studiilor superioare de 5 ani

3

UNGUREANU Ana-Maria

RESPINS

Nu s-a făcut dovada vechime in specialitatea studiilor superioare de 5 ani

4

DARABAN Valentina -Carmen

ADMIS

 

5

OPRIŞAN Cristina  

ADMIS

 

 

 

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și sediile acestora

PUBLICAȚIE

 

În conformitate cu prevederile art 18 alin (2) din Legea nr 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință locuitorilor comunei Mărgineni, județul Bacău delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora:

 

Nr.

crt.

Numerotarea

Secției de votare

Sediul

Secției de votare

Delimitarea

Secției de votare

1.

438

Şcoala cu cls.I - VIII Mărgineni

Satul Margineni - locuitorii de la lit. A la lit. C

2.

439

Şcoala cu cls.I - VIII Mărgineni

Satul Margineni - locuitorii de la lit. D la lit. M

3.

440

Şcoala cu cls.I - VIII Mărgineni

Satul Margineni - locuitorii de la lit. N la lit. Z

4.

441

Şcoala cu cls.I - VIII Barați

Satul Barati

5.

442

Şcoala cu cls.I - VIII Trebeș 

Satul Trebeș

6.

443

Şcoala cu cls. I -IV Valea Budului

Satul Valea-Budului

7.

444

Şcoala cu cls. I -IV Pădureni

Satul Pădureni

8.

445

Şcoala cu cls.I - VIII Luncani

Satele Luncani și Poiana

9.

446

Şcoala cu cls. I -IV Podiş

Satul Podiş

 

 

Ziua nationala de curatenie- 2018

 

ZIUA NATIONALA DE CURATENIE !

15.09.2018 este ziua in care cetatenii, autoritatile, societatile civile, companiile private si mass-media se mobilizeaza pentru curatarea arealelor naturale din Romania.
In comuna Margineni aceste activitati se vor desfasura incepand cu orele 08.00 cu plecare de la sediul primariei. 


Va invitam sa participam impreuna la protejarea mediului inconjurator.

 

 

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT

 

Comuna Mărgineni, judeţul Bacău cu sediul în: localitatea Mărgineni, strada Calea Moineşti, nr.37, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: SECRETARĂ în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului al comunei Margineni, judetul Bacau.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile și completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE,

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data  3 octombrie, ora 10, la sediul institutiei.

Proba interviu: data  5 octombrie, ora 10, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, repectiv 26 septembrie 2018, ora 15, la sediul institutiei.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției contractuale de

 

SECRETARĂ - STUDII SUPERIOARE,

În cadrul  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ:

 

-       Constituţia României, revizuita

-       Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală cu modificările şi completarile ulterioare;

-       Legea nr 53/2003 republicată - Codul Muncii,

-      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completarile ulterioare;

-       Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;

 

DOSARELE VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 26.09.2017, ORA 15.00 ŞI VOR CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Mărgineni;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului"Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale "BARAȚI", comuna Mărgineni, județul Bacău", cod SMIS 118619

 

 

Marți 21 august 2018, ora 11.00, la sediul UAT Comuna Mărgineni, a avut loc semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul "Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale "BARAȚI", comuna Mărgineni, județul Bacău", cod SMIS 118619, finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Contractul a fost semnat de către domnul Vasile ASANDEI, Director General AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST și domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, Beneficiarul proiectului.

La eveniment au mai participat domnul Sorin BRAȘOVEANU - Președinte Consiliul Județean Bacău, domnul Claudiu ILISANU Deputat, domnul Cristian Gheorghe ZAMĂ - Director Direcția Organism Intermediar POR, domnul Sorin COLAC - Proiectantul investiției, domnul Ciprian PIȘTEA, Consultant SC ROMINFO Consultanță & Statistică SRL, elaboratorul Cererii de finanțare.

Proiectul, a cărui valoare totală este de 1.412.443,98 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.232.817,03 lei își propune creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale Barați, prin consolidarea și reabilitarea energetică a clădirii.

Astfel, investiția presupune realizarea de intervenții după cum urmează:

 • Termoizolare corp clădire școală;
 • Reabilitare instalație de încălzire și apă caldă menajeră;
 • Reabilitare instalație de iluminat, respectiv montarea unui sistem de panouri fotovoltaice care să asigure cel puțin 70% din energia electrică pentru iluminat;
 • Reabilitare rețea de alimentare cu apă rece.

 

Domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, dorește să mulțumească colectivului Primăriei Mărgineni și colaboratorilor acestei instituții (Proiectant, Consultant) pentru profesionalismul de care dă dovadă, domnului Președinte al CJ Bacău pentru sprijinul acordat și nu în ultimul rând reprezentanților AM/OI pentru efortul depus în activitatea lor pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare. 

 

ANUNT CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

 

Comuna Mărgineni, județul Bacău organizează concurs în vederea promovării în grad profesional a urmatoarelor funcții publice :

Nr. crt.

Functie publica detinuta

Grad profesional deținut

Grad profesional dobandit în urma promovării

Compartiment

1.

Consilier

Principal

Superior

Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

2

Consilier

Asistent

Principal

Compartiment Cadastru și Agricultură

            Condiţii de participare la concurs:

-          Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-          Să fi obținut cel putin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-          Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza în ziua de 21 august 2018 ora 900- proba scrisă şi 23 august 2018 ora 900 - interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 127 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificarile ulterioare, se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău în termen de 20 zile de la data afișării la sediul primariei conform prevederilor art. 38 si 39(2) din H.G. nr. 611/2008.

Condiţiile de participare, bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afişează la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău.

Dosarele se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău pana în data de 14.08.2018, ora 10:00.

 

Bibliografie pentru Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

 

 • Constituţia României, revizuita;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

·         Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

Bibliografie pentru Compartimentul Cadastru și Agricultură

 

 • Constituţia României, revizuita;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 18/1999 privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare;

·         Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

LICITATIE PUBLICA

 

Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III " Metodologia închirierii", Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 34 din 24.05.2018,

 

                                                                       L  I  C  I  T  A  Ț  I  E

 

         publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

            Prima ședință de licitație va avea loc în data de 02 august 2018, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău. 

            Licitația se va face pentru fiecare lot în parte.

 

            DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

LOTUL I

-         Teren în suprafață de 1030 mp  - 0,91 lei/mp/an

Lotul II

-          Hală metalică - 14.700 lei/an;

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 1118 mp   - 0,91 lei/mp/an;

Lotul III

-         Remiză animale - 1.674 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 3450  - 0,91 lei/mp/an

 DESTINAȚIE - sediu administrativ și/sau servicii.

 

DURATA  INCHIRIERII - 2 ani, cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

      Chiria, preț minim de începere a licitației

-         Hală metalică - 14.700 lei/an

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an

-         Remiză animale - 1.674 lei/an

-         Teren 5600 mp - 0,91 lei/mp/an

 valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  34 din 24.05.2018.

 GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

 INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI
 Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.  

            Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanța eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) până la data de 31.07.2018, ora 15,30  .

            Dupa acest termen - nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 02.08.2018. 

            Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cu mentiunea lotului pentru care participă la licitație, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

 - certificat de înregistrare fiscală emis de  Registrului Comerțului;

Top of Form

-  actul constitutiv al societăţii

            -  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

            -  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

            - dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

            -  actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz , împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice              ofertante.

            - oferta de preț pentru această suprafață;

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI

 

            Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

            -  se va finaliza la data de 02.08.2018  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

            -  se reprogramează pentru data de 09.08.2018, ora 1000  sau , dupa caz, 16.08.2018,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

            Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  - 14 00 , până în preziua primei licitații - cu însoțitor din partea organizatorului.

            Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  - 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.