Știri și evenimente

Proces Verbal de afişare a rezultatelor la proba INTERVIU

 

pentru promovarea în grad profesional a două funcţii publice de execuţie din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgineni, județul Bacău

 

 

Proces Verbal de afişare a rezultatelor la proba scrisă

 

 

pentru promovarea în grad profesional a două funcţii publice de execuţie din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgineni, județul Bacău

 

 

Proces Verbal

 

de afişare  a rezultatelor la selecția dosarelor

pentru promovarea în grad profesional a două funcţii publice de execuţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

 

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apăuzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orelele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

 

 

EXPROPRIERE VARIANTA BACĂU

Persoanele din comuna Margineni care detin teren pe raza comunei Hemeius si ale caror proprietati urmeaza a fi expropriate.

 

ANUNT

Concurs în vederea promovării în clasă a unor funcții publice de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mărgineni

 

Concursul se desfășoară cu respectarea art 618 alin (10)-(19) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ,  la sediul institutiei, dupa cum urmeaza:

proba scrisă în data de 16.09.2019 ora 10:00;

proba interviu în data 18.09.2019 ora 10.00

art. 479 " (1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

 

Conform art 617 alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "(2) Concursurile de recrutare şi promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie organizate potrivit art. 618 se desfăşoară cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare"

In conformitate cu prevederile art. 127.din HG 611/2008 privind dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare

"- Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

|[a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează şi a treptei de salarizare; (text în vigoare până la 1 ianuarie 2011) ]|

[{*}] a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; (literă modificată prin art. 43 pct. 2 din Legea nr. 284/2010 (publicată la 28 decembrie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)

|[b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; (text în vigoare până la 13 martie 2019) ]|

[{*}] b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; (literă modificată prin art. II pct. 25 din H.G. nr. 132/2019, în vigoare de la 13 martie 2019)
c) formularul de înscriere prevăzut în
anexa nr. 3. "

Dosarele pentru participare la concurs/examen, se depun la secretariatul comisiei, în termen de 20 zile de la data afişării, respectiv 04 septembrie 2019.

 

Bibliografie pentru Compartiment Asistență Socială

 

       •   Constituția României;

 • O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea III, VI și VII;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Bibliografie pentru Birou Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 

 • Constituția României;

        ·  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea III, V, VI și VII;

        •  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

        ·  Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

 

 

ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT IN VEDEREA PROMOVARII IN CLASĂ

CANDIDAT

PROBA SCRISA

INTERVIU

TOTAL

Gabriela ZAMFIROIU

           98 puncte

100 puncte

198 puncte

 

 

 

 

         Cu drept de contestatie in termen de 24 ore de la afișare.

 

 

 

Proces Verbal de afişare a rezultatelor la proba INTERVIU

 

pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

încheiat astăzi 12.08.2018

 

Astăzi 12.08.2019 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba INTERVIU pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău.

 

 

Informatii privind proba scrisa

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei INTERVIU

Rezultatul***

1

Gabriela ZAMFIROIU

100

ADMIS

 

 

 

Proces Verbal de afişare a rezultatelor la proba scrisă

 

 

pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

încheiat astăzi 12.08.2019

 

Astăzi 12.08.2019 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău.

 

 

Informatii privind proba scrisa

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

Gabriela ZAMFIROIU

98

ADMIS

 

 

 

Proces Verbal de afişare a selecţiei dosarelor

candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru promovarea in clasa prin ocuparea unei functii publice de executie dintr-o clasa superioara celei in care se afla functia publica detinuta de functionarul public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Margineni

Anunt examen pentru promovarea în clasă prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public

 

Comnua Mărgineni organizează examen pentru promovarea în clasă prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public.

 

Examenul se desfășoară cu respectarea art 618 alin(10)-(19) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ,  la sediul institutiei, dupa cum urmeaza:

proba scrisă în data de 12.08.2019 ora 10:00;

 

art. 481 din O.U.G privind Codul Administrativ

"Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod"

Dosarele pentru participare la examen, se depun la secretariatul comisiei, în termen de 5 zile de la data afişării, respectiv 30 iulie 2019.

 

 

 

Bibliografie

pentru examenul organizat de Primaria comunei Mărgineni, județul Bacău în vederea promovării în clasă a unei funcții publice de execuție, din aparatul de specialitate al primarului comunei Mărgineni

 

 

Bibliografie pentru Compartiment Asistență Socială

 

 • Constituția României;
 • O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea III, VI și VII;
 • Legea 448/2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

        ·   Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor                în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).