Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2018 Hotărâre privind apobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor. 2018-11-20
71 / 2018 Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al com. Mărgineni a suprafeței de 608 mp, teren ocupat de construcții și vânzarea suprafeței de 1370 mp teren aparținând domeniului privat al com. Mărgineni, jud Bacău, către SC ENJOY SERENDIPITY SRL. 2018-11-20
70 / 2018 Hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 127 mp și a unui drept de servitute de trecere aeriană asupra terenului în suprafață de 127 mp din zona DC str. Livezilor, sat Mărgineni, aflat în domeniul public al com. Mărgineni, jud. Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA, în vederea alimentării cu energie electrică aeriană a Brutăriei EMI GRUP. 2018-11-20
6 / 2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018. 2019-01-31
5 / 2019 Hotărâre privind apobarea planului pentru Asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019. 2019-01-17
4 / 2019 Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute pentru suprafaţa de 71 mp teren intravilan, în favoarea DELGAZ GRID SA, în vederea alimentării cu energie electrică aeriana a dlui BURCA RADU-IONUT, sat Fantanele, comuna Hemeiusi, judetul Bacau”. 2019-01-17
3 / 2019 Hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”. 2019-01-17
2 / 2019 Hotarâre privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau. 2019-01-17
1 / 2019 Hotarâre privind aprobarea salariilor de bază ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău. 2019-01-17
69 / 2018 PRIVIND FINANȚAREA CHELTUIELILOR PENTRU SALARIUL UNUI CADRU DIDACTIC - ÎNVĂȚĂTOR LA ȘCOALA BARAȚI, COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACAU 2018-10-30
68 / 2018 PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE PENTRU SUPRAFAȚA DE 127 MP TEREN INTRAVILAN, ÎN FAVOAREA SC EMI GROUP SRL ÎN VEDEREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA AERIANA A BRUTĂRIEI EMI GROUP, SAT MARGINENI, COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU 2018-10-30
67 / 2018 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A DOCUMENTAȚIEI PUZ "CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE, COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU" BENEFICIARI: IOJA LAURENTIU BENONE SI IOJA DANIELA 2018-10-30
66 / 2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BACAU SI 22 DE COMUNE LIMITROFE 2018-10-30
65 / 2018 Privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa -statie de tratare apa bruta Darmanesti 2018-09-27
64 / 2018 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute pentru suprafata de 150 mp teren extravilan, in favoaraea SC GIM ELECTRONICS SA, pentru SC RDS-RCS, in vederea alimentarii cu energie electrica a Statiei de Baza pentru servicii electronice ce se afla in localitatea Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau". 2018-09-27